ARTICLES

Digital assets: what will happen to your digital property when you die?

Deirdre Scheibert, 03 September 2014 in Wills and Inheritance

By Maeve MacGlinchey. These days, your assets will most likely comprise of both ‘physical’ and ‘virtual’ property, the latter being digital assets such as online accounts, digital photographs, and virtual currency. Just as it is important to provide for what will happen to your ‘physical’ assets in the event of your death, it is also imperative […]

Read more

Sebenzisa iVeki yeSizwe yezaMafa ku-2019

Deirdre Scheibert, 03 September 2014 in Events, Legal News, Wills and Inheritance

by Sivuyile Gungqisa.  Amagqwetha kulo lonke eli lo Mzantsi Afrika azakube esenza iLifa lakho simahla ngomhla we 16 uyokutsho nge 20 ka September.Eli lithuba elihle lokuba ungaqinisekisa ukuba mhla ungasekhoyo, zonke izinto zakho zifunyanwa ngabantu onqwenela uba zingafunyanwa ngabo. Ukuba mhlawumbi kukho utshintsho olenzileyo ebomini bakho, Umzekelo; umtshato, ukwahlukana nomyeni okanye noNkosikazi wakho,uhlalisana, ukuthenga indlu, ibalulekile […]

Read more