ARTICLE

Sebenzisa iVeki yeSizwe yezaMafa ku-2019

by Sivuyile Gungqisa.  

Amagqwetha kulo lonke eli lo Mzantsi Afrika azakube esenza iLifa lakho simahla ngomhla we 16 uyokutsho nge 20 ka September.

Eli lithuba elihle lokuba ungaqinisekisa ukuba mhla ungasekhoyo, zonke izinto zakho zifunyanwa ngabantu onqwenela uba zingafunyanwa ngabo. Ukuba mhlawumbi kukho utshintsho olenzileyo ebomini bakho, Umzekelo; umtshato, ukwahlukana nomyeni okanye noNkosikazi wakho,uhlalisana, ukuthenga indlu, ibalulekile into yokuba ulungise iLifa lakho kwangoku usaphilayo.

Kobubomi buxakekileyo sibuphilayo,siye silibale into yokubaluleka kwento yoba sizenzele iLifa. Thatha nali ithuba lokuba wenzelwe iLifa mahala elizokuchaza iminqeno yakho nokuba mazithathwe ngubani izinto zakho mhla ungasekhoyo emhlabeni. Ilifa likunika nethuba lokubo uzikhethele umntu ozokukhulisa abantwana bakho xa ungasekhoyo, iLifa likunika nethuba lokuba ukhethe umntu ozokwaba izinto zakho xa ungasakhoyo emhlabeni kodwa uzozaba ngokwe minqweno yakho.

AmaGqwetha anolwazi olukhulu lokucacisela ngazozonke indlela onokuthi wenze iLifa lakho kwaye noqinisekisa ukuba kwi Lifa lakho yonke imigaqo yomthetho ilandelwe.

Ukuze uqinisekise ukuba ushiya iLifa lakho kubantu ofuna ulishiya kubo futhi libe semthethweni. Dibana namaGqwetha akwa Scheibert & Associates Inc Attorneys.

Fownela uJohn okanye uNatalie bakwa Scheibert and Associates Inc Attorneys kule Nombolo – 021 422 0660 okanye usithumelele umyalezo ngeEmail ku-scheibert@scheibert.com, ukuze wenze appointment yokwenzelwa iLifa lakho simahla.

Khumbula Fownela kule Nombolo ingasentla wakugqiba uphathe ezizinto zilandelayo: I-ID yakho, iList yento ezizezakho kunye nexabiso lazo eliqikelelweyo (apha ungaquka nento zakho zeSiqu ofuna zifunyanwe ngabantu abathile).

Khumbula oku kwenziwa ukusukela nge: 16 uyokutsho nge 20 ka September 2019.

Ukuze ufumane inkcukacha ezingaphezulu landela le link:
https://www.lssa.org.za/upload/files/Wills%20Week%202018/xhosaWillwWeekInfographic-Xhoza2018.pdf